ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาเลื่อนการอบรมวิชาชีพภาษีอากรและแจ้งการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมหลายท่านได้สอบถามและมีความกังวลใจในการแจ้งชั่วโมงอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.06) ที่จะครบระยะเวลาในช่วงครึ่งปีแรกนี้ทางสมาคมซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างสมาชิก (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร) จึงได้ทำหนังสือให้กับทางกรมสรรพากร และกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาเลื่อนการอบรมวิชาชีพภาษีอากรและแจ้งการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.06) (ทางกรมสรรพากรได้รับเรื่องแล้วเมื่อวันที่ 6/1/2564) แต่อย่างไรก็ตามต้องรอผลการพิจารณาจากทั้ง กรมสรรพากร และกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากรอีกครั้ง

Message us