รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 2563 – 2566

1.นายวรวงค์ ระฆังทองนายกสมาคมjom_rakangtong@hotmail.com
2นายวรวุฒิ ตั้งประดิษฐอุปนายก คนที่ 1nui_banchee@live.com
3นายไพฑูรย์ ทิพย์พงศ์อุปนายก คนที่ 2paitoon.mec@gmail.com
4ว่าที่ร้อยตรีหญิง พุฒิภัค เอี่ยมสะอาดกรรมการamp.audit@gmail.com
5นางสาวบุษบา นุชิตภาพกรรมการbussaba_nu@yahoo.com
6นางสาวโสภิตา บำรุงภูมิกรรมการso_pita13@hotmail.com
7นางสาวยุพินดา ใจผ่องกรรมการและประชาสัมพันธ์yupinda@hotmail.com
8นางสาววารุณี ตระกูลเตชะเดชกรรมการและปฏิคมvapayakorn@gmail.com
9นางสาวดวงธิดา พิลาล้ำกรรมการและเหรัญญิกdakoong@yahoo.com
10นางสาวจิรัชยา ทับทิมนาคกรรมการและเลขานุการray_luck@hotmail.com
Message us