เลื่อนการอบรม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ออกข้อกำหนด ฉบับที่ 16 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดคณะกรรมการสมาคม จึงเห็นควรให้มีการเลื่อนการอบรมหลักสูตร “Update ภาษีอากรยุค Covid 19 มาตรฐานบัญชี ปี 2564 รุ่นที่ 1” วันที่ 16-17 มกราคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ผู้สมัครอบรมสามารถเลือกที่จะนำค่าอบรมที่เคยชำระไว้แล้วมาใช้ในการอบรมคร้ังหน้าได้ (ได้สิทธิอบรมในราคาเดิมแม้ค่าอบรมในครั้งหน้าอาจเท่าเดิมหรือสูงขึ้น) หรือสามารถขอคืนเงินค่าอบรมได้โดยแจ้งชื่อ-สกุล ส่งสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดบัญชีที่ต้องการรับโอนเงิน โดยกรอกแบบฟอร์มใน Google form ตาม link https://docs.google.com/forms/d/1VxV76x1FAcYSX4suYPksw1nntEwURP3pF487G1V5iuc/edit?pli=1&edit_requested=true&edit_requested=true&pli=1 (เฉพาะผู้ใช้ gmail เท่านั้น) หรือหากไม่ได้ใช้ gmail ให้แจ้งชื่อ-สกุล ส่งสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดบัญชีที่ต้องการรับโอนเงินผ่านทาง Line Official (@taxauditor) หรือ Facebook ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 นี้ กรณีไม่ได้แจ้งในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้สมัครอบรมขอเลื่อนการอบรมไปในครั้งหน้า

Message us