แต่งตั้งคณะทำงานในโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์

คณะกรรมการชุดใหม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานในโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม

Message us