แต่งตั้งคณะทำงาน Tax Challenge

คณะกรรมการชุดใหม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานในโครงการแข่งขันภาษีอากรระดับประเทศ (Tax Challenge) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม

Message us